Näin onnistut mukautuvan rakennuksen hankinnassa

Blogi

Yhä useampi kunta valitsee mukautuvan rakentamisen perinteisen sijaan. Mukautuvien rakennusten hankinnat tehdään kuitenkin valitettavan usein perinteisen rakentamisen pelisääntöjä soveltaen – rakennus rakennetaan, sitä käytetään ja se puretaan. Näin toimittaessa jäävät kaikki mukautuvan rakennuksen keskeiset edut hyödyntämättä.

Mukautuva rakennus on nimensä mukaisesti mukautuva, eli se pystyy reagoimaan käyttötarvemuutoksiin. Sitä voidaan muokata, laajentaa, pienentää tai jopa siirtää paikasta toiseen.

Jotta tilaaja saisi täyden hyödyn irti mukautuvan rakennuksensa joustavuudesta, kannattaa jo hankintaprosessia suunniteltaessa huomioida tiettyjä tekijöitä. Tässä kirjoituksessa kerromme viisi vinkkiä mukautuvan rakennuksen hankintaan.

Miksi kannattaa valita mukautuva rakennus?

Mukautuvan rakentamisen suosio on helppo ymmärtää. Rakennustapana se tarjoaa monia etuja, joiden kanssa perinteinen rakentaminen ei pysty kilpailemaan. Keskeisiä hyötyjä ovat rakentamisen nopeus, mukautuvuuden tarjoama tilatehokkuus sekä kustannustehokkuus.

Mukautuvissa kohteissa valmis rakennus voidaan saada käyttöön huomattavasti nopeammin, kuin perinteisessä tontilla tapahtuvassa rakentamisessa. Rakennushankkeen läpimenoajan nopeus syntyy siitä, kun tontilla tapahtuva maanrakennus ja tehtaalla tapahtuva rakennusvaihe voidaan toteuttaa osittain samanaikaisesti. Siinä vaiheessa, kun tontilla aletaan harventamaan puustoa ja tekemään pohjatöitä, voidaan tehtaalla jo rakentaa kohteeseen tulevia tilaelementtejä. Tämän ansiosta työmaavaihe jää hyvin lyhyeksi, eivätkä rakennustyöt aiheuta niin paljoa häiriötä ympäristölleen, kuin perinteinen rakennustapa.

Mukautuvat ja muuntojoustavat rakennukset tarjoavat mahdollisuuden erinomaiseen tilatehokkuuteen, sillä rakennusta on mahdollista muokata vastaamaan aina sen hetkistä käyttötarvetta. Neliöiden lisääminen tai poistaminen rakennuksesta onnistuu tilojen ollessa käytössä ja halutut muutokset voidaan toteuttaa huomattavasti perinteistä rakentamista nopeammin. Tästä syystä mukautuva rakentaminen onkin luonteva osa joustavaa palveluverkkosuunnittelua. Vaikeasti ennakoitaviin tekijöihin, kuten asukasmäärien kehittymiseen, muuttoliikkeisiin ja vaihteluihin käyttötarpeessa voidaan reagoida silloin, kun ne ovat ajankohtaisia.

Kustannustehokkuus on kolmas keskeinen etu, jonka mukautuva rakennustapa tarjoaa. Rakennuksen ollessa aina oikean kokoisena, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan ei tilaaja joudu maksamaan kalliista tilapäisratkaisuista tai hukkaneliöistä. Rakennuksia ei tarvitse enää toteuttaa tarvettaan suurempina, sillä käyttäjämäärien ja tilatarpeiden lisääntyessä rakennuksen kokoa voidaan joustavasti kasvattaa. Mukautuvissa rakennuksissa hyödynnetty standardoitu rakennustapa tuo hankkeen kokoiskustannuksiin ennakoitavuutta, koska muutokset budjetissa ja aikatauluissa ovat hyvin epätodennäköisiä.

Viisi vinkkiä mukautuvan rakennuksen hankintaan

1. Sitouta käyttäjät prosessiin

Mukautuva rakennus tulee suunnitella palvelemaan käyttötarvettaan ja tämän tarpeen ymmärtämisessä tiloja käyttävät henkilöt ovat parhaita asiantuntijoita. Käyttäjät kannattaa siis sitouttaa tilasuunnitteluun jo projektin alkumetreiltä asti. Käyttäjien osallistuminen hankesuunnitteluun vähentää mahdollisten muutosten tarvetta, sillä rakennus voidaan suunnitella alusta asti toimivaksi. Käyttäjien lisäksi hankkeen suunnittelussa voi olla hyödyllistä kuulla esimerkiksi vastaavia projekteja toteuttaneiden kuntien edustajien näkemyksiä.

2. Suunnittele rakennuksen sen hetkiseen tilatarpeeseen

Mukautuva rakennus kannattaa aina suunnitella vastaamaan nykyistä tilatarvetta. Rakennusta ei kannata suunnitella varmuuden vuoksi liian suureksi, vaikka tilatarve tulevaisuudessa kasvavaisikin. Hankesuunnittelussa on kuitenkin hyvä tiedostaa tulevat muutostarpeet, jotta ne voidaan ottaa huomioon sekä tontin käytössä, että eri rakennusratkaisuissa.

3. Pyydä näyttöjä urakoitsijan osaamisesta

Terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus ovat tärkeitä asioita, jotta toteutettava rakennus palvelisi käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. Näistä tekijöistä kannattaa pyytää urakoitsijoilta näyttöjä ja esimerkkejä, kuinka he ovat toteuttaneet eri ratkaisuja aiemmissa hankkeissaan. Esimerkiksi käytettävien rakennusmateriaalien terveellisyys ja turvallisuus sekä yksittäin että yhdessä, rakennuksen paloturvallisuus, sisäilmasto, tilojen akustiikka ja valaistus ovat asioita, joista kannattaa pyytää tietoa urakoitsijoilta.

4. Varmista hankinnan realistinen aikataulu

Vaikka mukautuva rakentaminen on tyypillisesti perinteistä rakentamista nopeampaa, kannattaa hankintaprosessin läpivientiin varata riittävästi aikaa. Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen tarjousten jättämiseen olisi hyvä varata aikaa vähintään kaksi kuukautta, jotta urakoitsijoilla on mahdollisuus tutustua tarjouspyyntöaineistoon riittävän perusteellisesti. Hankintapäätös olisi myös hyvä saada tehtyä mahdollisimman nopeasti tarjousten jätön jälkeen, jotta rakentamisen aloittaminen ei viivästyisi.

5. Huomioi palveluverkkosuunnitelma ja rahoitusmallit

Ajattele rakennus osana laajempaa palveluverkkosuunnitelmaa ja arvioi sen käyttöä pidemmälle tulevaisuuteen. Mukautuvien rakennusten hankinnassa kannattaa pohtia rahoitusmalleja, jotka ottavat rakennuksen tulevat muutostarpeet huomioon. Rakennuksen käyttöä kannattaa esimerkiksi ketjuttaa, jotta samaa rakennusta ei päädytä maksamaan moneen kertaan. Pidempiaikaisilla rahoitussopimuksilla voidaan siis saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.