Vårt hållbarhetsprogram och steg mot CSRD-rapportering

Blogg

På Parmaco är hållbarhet kärnan i vår verksamhet och hela vår affärsmodell bygger på principerna för cirkulär ekonomi. Tack vare våra smarta modulära konstruktioner kan samma byggnad fylla flera syften under sin livstid. Den kan flyttas från en plats till en annan och återanvändas istället för att rivas.

Men ansvar handlar om mycket mer än så. Från och med 2025 kommer EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) att skapa mer transparens i rapporteringen och företag kommer att rapportera om sin hållbarhetsprestanda som en del av sin årsredovisning. Vi har systematiskt samlat in data om utsläpp i ett par år nu och har upprättat en hållbarhetsarbetsgrupp för att utföra nödvändiga beräkningar och samla material för rapporten.

Dessa projekt har aktivt främjats av Tommi Mehtonen, utvecklingschef, i hållbarhetsarbetsgruppen. Låt oss fråga Tommi vilka projekt som pågår.

Vad har gjorts hittills och vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har genomfört hållbarhetsberäkningar och utfört viktiga analyser:

 • År 2022 genomförde vi de första GHG (Green House Gas) Protocol Scope 1 och 2 kolberäkningarna (företagets egna utsläpp) och år 2023 lade vi till Scope 3 utsläpp (indirekta utsläpp i värdekedjan).
 • Det bör noteras att våra egna operationer, Scope 1 och 2, står för endast 3 % av våra totala beräknade utsläpp. Utsläppen från vår värdekedja och hyrda lokaler, eller Scope 3, står för 97 % av våra totala utsläpp.
 • Dessutom slutförde vi i början av detta år en oberoende, tredjepartsverifierad livscykelanalys (LCA) av våra byggnader, som vi har använt för att beräkna företagets koldioxidhandavtryck. Den viktigaste slutsatsen från LCA var att upp till 72 % av baslinjeutsläppen kan undvikas genom att flytta Parmacos byggnad tre gånger, för att tjäna på olika platser – istället för att bygga en ny byggnad varje gång.
 • Vi har också nyligen slutfört en dubbel materialitetsanalys. Analysen hjälper oss att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för vår verksamhet och för våra kunder. Den visar oss var det är mest meningsfullt att fokusera vår rapportering och hållbarhetsinsatser och tar hänsyn till de sociala och styrningsmässiga (ESG) aspekterna av miljön. Som ett resultat av denna analys kommer vi att fokusera vår rapportering och hållbarhetsinsatser på följande sex områden:
  • Klimatförändringar
  • Cirkulär ekonomi
  • Egen arbetskraft
  • Arbetare i värdekedjan
  • Konsumenter och slutanvändare
  • Affärsetik

Vad händer härnäst?

Nästa steg är att granska vår verksamhets efterlevnad av EU taxonomi. Syftet med taxonomin är att klassificera de viktigaste ekonomiska indikatorerna relaterade till cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i vår verksamhet så att deras utveckling kan övervakas i framtiden. Detta är viktigt för att tillhandahålla jämförbara siffror mellan företag ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel för att säkerställa finansiering. Vi kommer också att uppdatera vår nuvarande hållbarhetsstrategi och färdplanen för dess implementering.

Vilka särskilda framgångar anser du att ni har uppnått hittills?

Många stora framgångar kommer till minnes, men jag skulle vilja lyfta fram dessa två:

Jag tror att båda framgångarna speglar den nivå av ambition och engagemang vi har när det gäller att främja hållbar utveckling och föra fram cirkulärt byggande som ett verkligt alternativ till traditionellt byggande.”

Hur skulle du beskriva det aktuella tillståndet i Parmacos hållbarhetsresa?

Jag tycker att vi har lagt en grundlig grund för framtiden. Vi är nu många steg närmare, inte bara att producera rätt typ av hållbarhetsrapport, utan framför allt att bygga en verkligt mer hållbar morgondag genom konkreta handlingar.